Skip links

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
a. In deze algemene voorwaarden worden hierna verstaan onder:
‘’opdrachtnemer’’: Buro Bouwkracht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70750610,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. D.M. La Grand.
‘’opdrachtgever’’: de wederpartij, afnemer of klant van Buro Bouwkracht.
‘’derden’’: partij, partner, leverancier, onderaannemer of onbekende met een samenwerkingsverband tot Buro
Bouwkracht, derden of de opdrachtgever.
‘’Partijen’’: opdrachtnemer, opdrachtgever en indien van toepassing derden, tezamen.

Artikel 2. Algemeen
a. Door ondertekening van opdracht, overeenkomst of offerte verklaart opdrachtgever dat hem redelijke
mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat: de voorwaarden zijn toegevoegd
aan de hem toegezonden offerte, dan wel voor of bij totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand
gesteld is of hem is aangeboden de voorwaarden kosteloos toe te zenden of hem ter hand te stellen waarbij hij
heeft laten blijken dit niet nodig te vinden. Bij ondertekening van elk stuk, overeenkomst of document van
opdrachtnemer verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden
zijn ten allen tijden kosteloos op te vragen of eenvoudig te vinden op de website www.burobouwkracht.nl onder de
verwijzing ‘’Algemene Voorwaarden’’. Hiernaar wordt op de website of op de ter beschikking gestelde documenten
steeds verwezen door opdrachtnemer.
b. Deze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, correspondentie, werkzaamheden
en werkprocedures en diensten van opdrachtnemer.
c. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.
d. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever/derden worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. Deze overeenkomst is ook van toepassing op eerder aangenomen opdrachten of overeenkomsten tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever.
f. De laatst gepubliceerde voorwaarden zijn degene die van toepassing zijn, deze overtreffen eerdere voorwaarden,
ook wanneer dit gaat om een herziene versie of een update. De meest recente voorwaarden zijn zichtbaar op de
website zoals in artikel 2 lid a is toegelicht of zijn schriftelijk op te vragen bij opdrachtnemer.
g. Opdrachtnemer respecteert de privacywetgeving (AVG 25-05-2018). Uw gegevens worden veilig (digitaal)
opgeslagen op ons versleutelde netwerk. Door gebruik te maken van onze contactgegevens, website, diensten of
producten geeft opdrachtgever akkoord op onze werkprocedures en het verzamelen van (uw) gegevens. Elke
aansprakelijkheid op basis van de privacywetgeving is uitdrukkelijk van de hand gewezen.
h. Algemene Voorwaarden worden ten allen tijden aan prijsaanbiedingen en/of offertes bijgesloten, alvorens er
werkzaamheden worden verricht.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven
a. Opdrachtnemer brengt het aanbod/de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
b. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na kanttekening,
tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien aanvaarding door de
opdrachtgever of derden hiervan schriftelijk binnen het geldigheidstermijn is bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Prijswijzigingen van derden/leveranciers zijn hierop voorbehouden.
c. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
d. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdracht(en).
e. Prijzen en tarieven staan ten allen tijden exclusief BTW of (bijhorende) premies en belastingen, tenzij anders
vermeld.
f. Offertes uitgegeven door of namens opdrachtnemer zijn ten allen tijden exclusief leges en/of andere
gemeentelijke (aanvraag- of vergunning) kosten, proces- en trajectkosten, bijkomende kosten, reiskosten, meerwerk,
kosten onvoorzien of kosten anders dan opgenomen in de offerte.
g. Opdrachtnemer heeft het recht meerwerk of onvoorziene kosten vanuit derden direct door te belasten aan
opdrachtgever met een toeslag van 10% over het totaalbedrag. Hierbij geldt een maximaal betalingstermijn van 5
dagen, tenzij anders vermeld.
h. Diensten buiten deze offerte betreffen € 65,00 per uur excl. BTW tenzij anders overeengekomen. Dit geldt niet voor
diensten van derden of voor het leveren van goederen. Per gereden kilometer vergoedt opdrachtgever
opdrachtnemer € 0,45 excl. BTW plus 50% van de reistijd zal worden vergoedt als hierboven vernoemd uurtarief.
Hierbij wordt de routeplanner van Google Maps gebruikt.
i. Aanbiedingen of offertes zijn uitsluitend geldig in combinatie met een getekend termijnvoorstel van betalingen,
Pagina 2 van 5
Algemene voorwaarden van Buro Bouwkracht | www.burobouwkracht.nl | info@burobouwkracht.nl
tekenwerk of andere stukken welke opdrachtnemer in dát geval van toepassing acht.
j. Een door opdrachtgever getekende offerte of prijsopgave volstaat als overeenkomst. Opdrachtnemer geeft aan
welke stukken hieraan toegevoegd dienen te worden.
k. Opdrachtnemer brengt een prijsaanbieding of offerte uit conform de wensen van opdrachtgever. Wanneer er
geen materialen, gegevens, modellen, kleuren, maatvoering, typen of iets van soortgelijke aard zijn
overeengekomen, gaat opdrachtnemer uit van een uitvoering naar vrije keuze van opdrachtnemer. Bij wijzigingen
of aanvullingen na het verstrekken van opdracht heeft opdrachtnemer het recht hiervoor een redelijke vergoeding
te vragen.
l. Prijsaanbiedingen of offertes zijn excl. werkzaamheden en inkoop van derden (zoals een constructeur, adviseur,
bouwfysicus of elders), tenzij anders vermeld.
m. Werkzaamheden met of omtrent asbest of andere bijzondere/gevaarlijke stoffen/materialen zijn nimmer in de prijs
inbegrepen, tenzij expliciet aangegeven. Opdrachtnemer heeft het recht deze kosten naar alle redelijkheid bij
opdrachtgever in rekening te brengen. Iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtnemer is voorbehouden wanneer
planning of opdracht door het (vooraf) constateren van asbest of andere gevaarlijke stoffen anders verloopt.
n. Bij bouwprojecten anders dan nieuwbouw (zoals renovatie, verbouwing ed.) zijn onvoorziene kosten van niet
visuele zaken voorbehouden. Indien deze situatie zich voordoet heeft opdrachtnemer het recht deze kosten naar
alle redelijkheid bij opdrachtgever in rekening te brengen.
o. Aangeboden offertes sluiten mogelijk aan op eerdere offertes, aanbiedingen of reeds geleverd werk.
p. Diensten en werkzaamheden geven nimmer garantie tot daadwerkelijke verlening van vergunningen en/of
akkoord van desbetreffende (controlerende) organisaties en partijen.
q. Opdrachtgever accepteert het feit dat opdrachtnemer meerdere opdrachten tegelijk uitvoert en daarbij de
beschikbaarheid en/of werkzaamheden naar eigen inzicht inricht.

Artikel 4. Uitvoering, diensten en werkzaamheden tijdens, voor of na de overeenkomst
a. De opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van
opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.
Voor zover mogelijk zal opdrachtgever op de hoogte gehouden worden van de voortgang en ontwikkelingen
tijdens de werkzaamheden.
b. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten, vrij in de keuze van
opdrachtnemer.
c. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle (benodigde en gevraagde) gegevens en inlichtingen in belang van
de opdracht.
d. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
e. Tenzij anders overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, proeven, meten, het aanvragen van
vergunningen of andere werkzaamheden/acties tot wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van
opdrachtnemer.
f. Opdrachtnemer heeft het recht foto’s, teksten of beeldmateriaal (getracht zonder gevoelige inhoud)(digitaal) te
publiceren, tenzij schriftelijk elders overeengekomen.
g. Wanneer de opdracht het leveren van tekenwerk, documenten, rapporten of visualisaties bevat, zal dit ten allen
tijden digitaal (in bijvoorbeeld PDF, DWG, PLN of JPEG) worden aangeboden.
h. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in eigen kantoor/werkplek, onderweg of op locatie. Dit is naar vrije
keuze van opdrachtnemer.
i. De door opdrachtgever, opdrachtnemer of derden ingeschakelde partijen dienen te handelen conform de op die
situatie betreffende wet- en regelgeving of geldende bouwnormering.

Artikel 5. Wijziging / opzegging van de overeenkomst
a. Indien tijdens, voor of na de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen is het opdrachtnemer toegestaan
de overeenkomst aan te passen.
b. Indien partijen besluiten dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing/uitvoeringstermijn daardoor worden beïnvloed. Dit geldt ook voor meerwerk wel of niet door
opdrachtgever opgedragen.
c. Indien een vast honorarium of aanneemsom is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij tot zover mogelijk
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst, dan wel meerwerk, in overschrijding is van
het honorarium.
d. Indien uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie zich langer dan 4 weken zich voordoet.
e. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen.

Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn
a. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Leveringstermijnen of
werkzaamheden uitgevoerd door derden zijn onder voorbehoud en kunnen het uitvoeringstermijn verlengen.
Partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen. Bij onredelijke overschrijding van termijnen of contractduur
Pagina 3 van 5
Algemene voorwaarden van Buro Bouwkracht | www.burobouwkracht.nl | info@burobouwkracht.nl
kan opdrachtnemer vooralsnog de overeenkomst ontbinden.
b. De door opdrachtnemer opgegeven uitvoeringstermijnen, data of planning betreft een indicatieve strekking.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
c. Opdrachtnemer stelt indien nodig zelf een haalbare planning of uitvoeringstermijn op.

Artikel 7. Honorarium
a. Partijen kunnen bij tot stand komen van de overeenkomst een vast of geschat honorarium overeenkomen.
b. Indien er geen vast honorarium is vastgesteld, zal dit op basis van nacalculatie worden berekend volgens de
tarieven van opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden. Opdrachtnemer kan hierbij gebruik hebben
gemaakt van een vooraf gefactureerd start-honorarium ofwel aanbetaling. Deze wordt gefactureerd bij
opdracht/tekenen offerte. Opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden in de wacht te zetten wanneer de
betaling van de eerste factuur niet door opdrachtnemer is ontvangen.
c. Bij opdrachten langer durend dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden
gebracht, tenzij anders overeengekomen door middel van een termijnvoorstel van betalingen of een percentage in
de overeenkomst.
d. Wanneer opdrachtnemer op urenbasis werk, dient opdrachtgever de opgegeven declaraties of uren staten
(uren/kilometers/kosten) binnen 7 kalenderdagen na ontvangst te accorderen. Indien dit niet tijdig gebeurt, gaat
opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze na het gestelde termijn automatisch door hem akkoord
worden bevonden.

Artikel 8. Honorarium m.b.t. meer- en minderwerk
a. Indien opdrachtnemer door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens,
informatie of materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste briefing, genoodzaakt is meer, minder of andere
werkzaamheden te verrichten, zullen deze (apart) in rekening worden gebracht op basis van de door
opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde tarieven.
b. Indien opdrachtgever minderwerk voorschrijft of dit blijkt uit het werk ten overstaan van de overeenkomst, mag
opdrachtnemer dit weigeren of accepteren. Normaliter wordt er in geval van weigering een vergoeding van 30%
gevraagd van het bedrag voor de vervallen posten/werkzaamheden.
c. Wanneer opdrachtnemer een prijsaanbieding of offerte heeft uitgebracht voor ontwerp of tekenwerk is dit per
omschreven onderdeel inclusief 2 wijzigingsuren. Hiermee wordt bedoeld dat opdrachtnemer op aangeven van
opdrachtgever, of voor hem werkende derden, het ontwerp of tekenwerk aan past met een maximum van 2
arbeidsuren. Indien er meer uren gespendeerd worden aan wijzigingen zal dit voor het uurtarief uit artikel 3, lid h
worden gefactureerd. Dit kan geschieden d.m.v. een mondelinge of schriftelijke opdracht om stukken te wijzigen.

Artikel 9. Betaling
a. Opdrachtnemer hanteert standaard een betalingstermijn van 10 dagen, tenzij anders vermeld. Facturen dienen
binnen het termijn van 10 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
b. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer krijgt hiervan een
herinnering toegestuurd en de kans alsnog zijn betaling binnen 5 dagen te voldoen. Mocht opdrachtgever in
gebreke blijven, dan worden er extra administratiekosten in rekening gebracht conform de WIK-wetweging.
Opdrachtnemer heeft het recht conform de Nederlandse wet- en regelgeving rente over het openstaande bedrag
te rekenen aan opdrachtgever. Na het verstrijken van de betalingstermijn op de factuur heeft opdrachtnemer het
recht de werkzaamheden op te schorten. Indien opdrachtnemer werkt met een aanbetaling en/of start-honorarium
heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden en/of bestellingen ed. in de wacht te zetten tot de betaling van
de factuur is voldaan. Wanneer opdrachtnemer het gehele bedrag wilt incasseren, heeft hij daarnaast het recht alle
werkzaamheden op te schorten tot deze in volledigheid is betaald.
c. Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke kosten, daarnaast alle provisies, reiskosten en
declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
d. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever de eerste factuur na ondertekening/akkoord van de overeenkomst/offerte.
e. Opdrachtnemer werkt normaliter met een aanbetaling. Bij deze opdrachten factureert opdrachtnemer een
gedeelte van het bedrag bij ondertekening van de overeenkomst/offerte. Bij afronding/oplevering van de opdracht
factureert opdrachtnemer het resterende bedrag, tenzij anders overeengekomen. Wanneer hier niets
overeengekomen is gelden de volgende percentages:
– Bij voortrajecten: (kantoorwerk) 50% bij opdracht en 50% bij oplevering van het werk.
– Bij uitvoeringstrajecten: 45% bij opdracht, 40% bij afronding ruwbouw (wind en waterdicht), 10% bij afronding
installatiewerk, 5% bij oplevering project.
f. Ter zake van betaling is opdrachtgever of derden jegens opdrachtnemer niet toegestaan zich te beroepen op
enigerlei compensatie of schuldverrekening.
g. Indien opdrachtgever in verzuim is en daarmee de betalingstermijn van de factuur of herinnering overschrijdt,
heeft opdrachtnemer het recht het volledige bedrag van de aanneemsom, vermeerderd met BTW en/of gemaakte
kosten of geleden schade per direct en zonder schriftelijke tussenkomst of in gebrekestelling op te eisen.
h. Indien opdrachtgever in verzuim is en daarmee de betalingstermijn van de factuur of herinnering overschrijdt,
heeft opdrachtnemer het recht de opdracht / overeenkomst per direct te ontbinden zonder schriftelijke tussenkomst
of in gebrekestelling op te eisen. Opdrachtnemer heeft het recht in dat geval een schadevergoeding te vragen van
30% over het bedrag van de ontbonden opdracht/overeenkomst.
i. Wanneer opdrachtgever en/of derden het niet eens is over de door opdrachtnemer verstuurde factuur (facturen),
Pagina 4 van 5
Algemene voorwaarden van Buro Bouwkracht | www.burobouwkracht.nl | info@burobouwkracht.nl
dient deze dat binnen 7 dagen na dagtekening bij opdrachtnemer kenbaar te maken. Wanneer dit buiten het
gestelde termijn valt heeft opdrachtnemer het recht de factuur (facturen) te handhaven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten, schades of gebreken voor, tijdens of na de uitvoering van de
opdracht aan bestaande delen.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden, fouten of schades uitgevoerd door opdrachtgever of
(door hem ingeschakelde) derden.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor voortgang of duur van werkzaamheden verricht door opdrachtgever of
derden.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten, schades of misverstanden voortvloeiend uit aangeleverde
informatie, gegevens, materieel of materiaal.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp, tekenwerk, teksten, gegevens,
vergunningaanvragen, constructieve- of bouwfysische toetsen, keuringen, adviezen of berekeningen.
f. Iedere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsof bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
g. Elke vorm van aansprakelijkheid jegens opdrachtnemer vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop de opdracht
is geëindigd, dit moment wordt aangemerkt waarop opdrachtnemer de einddeclaratie of slotfactuur ter zake van
de opdracht heeft verzonden.
h. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade(s).
i. Opdrachtnemer tracht haar werkzaamheden naar alle redelijkheid en planning te voldoen binnen gestelde
termijnen. Echter kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of oponthoud.
j. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten m.b.t. leges en/of andere gemeentelijke en wettelijke
(aanvraag) kosten, proces- en trajectkosten, bijkomende kosten, kosten onvoorzien of kosten anders dan
opgenomen in de offerte.
k. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het (door opdrachtgever) niet verkrijgen van vergunningen of akkoord
van gemeente of andere (overheid) instellingen. Werkzaamheden van opdrachtnemer geven nimmer garantie tot
vergunningverlening.
l. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en daaruit volgende kosten wanneer er geen
overeenkomst is gesloten.
m. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg) schade of kosten als gevolg van diefstal, storm- en/of
weersinvloeden of tijdelijke voorzieningen.
n. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van iedere schadeclaim of aansprakelijkheid op gebied van
privacywetgeving of zaken van soortgelijke aard.
o. Iedere aansprakelijkheid (claim) jegens opdrachtnemer met of zonder overeenkomst, dient schriftelijk te
geschieden volgens Nederlands recht. Op al deze stellingen en claims zijn de Algemene voorwaarden van Buro
Bouwkracht van toepassing.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en geheimhouding
a. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen,
(elektronische) bestanden, berekeningen, enz. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan zijn
verplichtingen heeft voldaan.
b. Opdrachtgever is niet bevoegd de door opdrachtnemer geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer blijft de auteursrechten behouden van het gemaakte en verstrekte beeldmateriaal, teksten of
ander bestanden, tenzij anders overeengekomen.
d. Opdrachtgever behoudt zich aan een geheimhoudingsplicht. Het is niet toegestaan gevoelige informatie van
opdrachtnemer, klanten, projecten of (organisatorisch) verbonden partijen te delen of te dupliceren zonder
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 12. Garantie
a. Garantie is niet standaard van toepassing, dan wel niet gehanteerd door opdrachtnemer of derden, tenzij dit
schriftelijk anders overeengekomen is.
b. Opdrachtnemer levert uitsluitend garantie wanneer dit in een door partijen ondertekende garantieverklaring is
overeengekomen.

Artikel 13. Faillissement
a. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk
te ontbinden in geval van faillissement of de andere partij uitstel van betaling heeft gevraagd.

Artikel 14. Bewaarplicht
a. Tot en met 3 maanden na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch opdrachtnemer
een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 15. Geschillen
a. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Pagina 5 van 5
Algemene voorwaarden van Buro Bouwkracht | www.burobouwkracht.nl | info@burobouwkracht.nl
b. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de
kantonrechter bevoegd is.

Artikel 16. Verzekering
a. De door opdrachtnemer of derden in geschakelde partijen zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te
hebben afgesloten welke is afgestemd op de betreffende werkzaamheden.
b. Wanneer opdrachtnemer werk in uitvoering heeft, zal opdrachtgever een CAR- en montage verzekering afsluiten
op basis van het werk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer of de uitvoerende partij(en)
kunnen ook beschikken over een CAR- en montage verzekering.
c. Verzekeringspolissen en/of aanvullende stukken dienen ten allen tijden digitaal of per aangetekende post naar
opdrachtnemer verstuurd te worden.

Artikel 17. Overige of bijkomende voorwaarden
a. De administratie van opdrachtnemer is te allen tijden leidend.
b. Geen van onze dienstverlening of produceten geven garantie tot daadwerkelijke vergunningverlening of akkoord
van desbetreffend controlerend (overheids)orgaan.
c. Documenten of tekenwerk wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen.
d. Prijswijzigingen of stijgingen zijn altijd voorbehouden.
e. Opdrachtnemer werkt met software en hardware naar eigen inzicht. Opdrachtgever zorgt voor compatibiliteit
van gegevens, documenten en systemen.
f. Zonder schriftelijk tegenbericht is het opdrachtnemer toegestaan het project op te nemen als referentie en te
delen via openbare mediakanalen of websites.

We gebruiken cookies! Als je veder gaat op de site dan gaan we er vanuit dat ermee instemt.